Bayern

Bayern

Würzburg - Schloss - Burg Bayern, Würzburg

Martinskirche - Kirche Bayern, Landshut

Burghausen - Burgstadt Bayern, Burghausen (Burghausen)

Trausnitzt - Burg - Landshut Bayern, Landshut

Alzenau - Burg Bayern, Alzenau

Aschaffenburg - Schloss Bayern, Aschaffenburg

Trimberg - Burg Bayern,

Weissenstein - Burg - Pommersfelden (Bamberg) Bayern, Pommersfelden (Bamberg)

Weissenstein - Schloss Bayern, Pommersfelden (Bamberg)Trausnitzt - Burg - Landshut
Alzenau - Burg